Statut

Statut

Rozdział I : Przepisy ogólne

§1

Koło działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu w Białymstoku „Pozyton” i zwane jest dalej Kołem. Angielska nazwa Koła to Students Chemical Society „Pozyton”, University of Bialystok

§2

Koło działa przy Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku w sposób niesprzeczny z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i Statutem Uniwersytetu w Białymstoku.

Rozdział II: Cele i płaszczyzny działania

§3

Celami działalności Koła są: Pogłębianie wiedzy przyrodniczej ze szczególnym naciskiem na nauki chemiczne poprzez: organizację odczytów, referatów naukowych i spotkań z przedstawicielami świata nauki, wdrażanie studentów do pracy naukowej, organizację wyjazdów członków Koła na konferencje
i zjazdy naukowe, współpracę z kołami naukowymi innych uczelni, współpracę z Sekcją Studencką Polskiego Towarzystwa Chemicznego, organizację studenckich sympozjów oraz konferencji naukowych; Organizację życia kulturalnego członków; Ogólną działalność dla dobra Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

Rozdział III: Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki

§4

Członkami Koła mogą być studenci I, II stopnia oraz doktoranci wszystkich kierunków studiów zainteresowani chemią oraz chcący rozwijać się w tej dziedzinie. Przyjęcia dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§5

Członkowie Koła mają prawo do: Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i składania wniosków dotyczących spraw statutowych, wyboru władz oraz bieżącej działalności Koła; Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła; Uzyskiwania informacji na temat działalności Koła; Udziału we wszystkich aktywnościach organizowanych przez Koło.

§6

Obowiązkiem członków jest: Przestrzeganie statutu, uchwał i zarządzeń władz Koła; Czynny i systematyczny udział w pracach i spotkaniach Koła; Dbanie o dobre imię Koła na uczelni oraz poza nią i popularyzacja działalności Koła wśród studentów; Jeśli zajdzie taka potrzeba opłacanie składek członkowskich. Umieszczenia nazwy Koła we wszystkich materiałach konferencyjnych, podczas wyjazdu na konferencje*, które zostały opłacone ze środków, którymi dysponuje Koło. Podczas konferencji członkowie Koła są zobowiązani do obecności podczas wykładów oraz sesji posterowych (w szczególności własnych) w czasie jej trwania.

****zgodnie z zarządzeniem

§7

W sytuacji gdy nie spełnione zostały obowiązki z par.6 może zostać nałożona kara finansowa. O przyznaniu i wysokości kary decyduje Zarząd 60% głosów „za” przy obecności wszystkich członków zarządu.

§8

Skreślenie z listy członków Koła następuje przez: Pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu; Ukończenie studiów; Skreślenie z listy studentów; Wykluczenie przez Zarząd za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Koła na podstawie głosowania Zarządu przy osiągnięciu przynajmniej 60% głosów „za” przy obecności wszystkich członków zarządu

§9

Możliwe jest zawieszenie członka Koła, w momencie gdy nie jest w stanie czynnie uczestniczyć
w spotkaniach Koła oraz jego działalności. Zawieszenie następuję na skutek pisemnej lub ustnej prośby członka złożonej na ręce Prezesa Koła. Zawieszony członek koła nie może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i składać wniosków dotyczących spraw statutowych, wyboru władz oraz bieżącej działalności Koła. Nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła. Ma jednak prawo do uzyskiwania informacji na temat działalności Koła. Cofnięcie zawieszenia następuje na skutek ustnej prośby członka Koła.

§10

Zarząd może przyznać tytuł Honorowego Członka Koła. Honorowym Członkiem Koła może zostać Członek Koła po ukończeniu studiów wyrażający chęć sporadycznego uczęszczania na spotkania Koła oraz uczestnictwa w aktywnościach organizowanych przez Koło. Honorowy Członek Koła nie może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i składać wniosków dotyczących spraw statutowych, wyboru władz oraz bieżącej działalności Koła. Nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła.
Ma jednak prawo do uzyskiwania informacji na temat działalności Koła.

Rozdział IV: Władze Koła

§11

Władzami Koła są: Walne Zgromadzenie Koła oraz Zarząd Koła.

§12

Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, powiadamiając o jego terminie i miejscu wszystkich członków z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

§13

Nad prawidłowością pracy Koła czuwa opiekun lub opiekunowie będący pracownikami Instytutu Chemii. Opiekunów powołuje Dziekan Wydziału po uzgodnieniu z Zarządem Koła; Zarząd Koła w porozumieniu z jego członkami może wystąpić z wnioskiem o zmianę opiekunów.

Rozdział V: Walne Zgromadzenie

§14

Wszystkie decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów (50%+1) przy obecności co najmniej 50% + 1 aktywnych członków Koła.

§15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: Wybór Zarządu; Odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków; Podejmowanie uchwał dotyczących zmian statutu; Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Koła; Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Koła.

Rozdział VI: Zarząd

§16

Zarząd składa się z: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz Chemm@jstra. Funkcję Sekretarza i Chemm@jstra pełnia jedna osoba. Wybór członków Zarządu odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia przy otrzymaniu ponad 50% głosów za przy przynajmniej 50% + 1 aktywnych członków Koła. Możliwe jest odwołanie Zarządu lub jego członków za działalność sprzeczną ze Statutem. Odwołanie następuje przy poparciu 3/5 głosów za przy bezwzględnej większości obecnych aktywnych członków Koła.

§17

Do kompetencji Zarządu należy: Kierowanie działalnością Koła; Zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń; Realizacja celów statutowych Koła i uchwał Walnego Zgromadzenia; Reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu; Przyjmowanie nowych członków Koła.

§18

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu.

Rozdział VII: Finanse

§19

Środki finansowe konieczne do wypełniania działalności statutowej Koła pochodzą od Władz Wydziału, ze składek członkowskich oraz z działalności zarobkowej Koła. Koło może prowadzić działalność zarobkową, jeśli dochód przeznaczony jest na jego działalność statutową; wypracowane przez członków środki przekazywane są na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię lub na konta fundacji lub stowarzyszeń, które są współorganizatorami wszelakiego rodzaju aktywności organizowanych przez Koło.

Uchwalono na Walnym Zgromadzeniu Koła Naukowego Chemików UwB „Pozyton” dnia 26.02.2001 r. raz z poprawkami z dni 30.10.2014 r., 07.05.2015 r. i 09.06.2016.